Inici » Notícies » Santa Magdalena publica les bases de les ajudes al lloguer per a col·lectius vulnerables
Actualitat

Santa Magdalena publica les bases de les ajudes al lloguer per a col·lectius vulnerables

1 min, 50 seg

L’Ajuntament de Santa Magdalena ha publicat tant en el Butlletí Oficial de la Província com en la seu electrònica del consistori, les bases de les ajudes al lloguer per a col·lectius vulnerables (https://santamagdalenadepulpis.sedelectronica.es/info.0

Les actuacions subvencionades seran les destinades al pagament del lloguer i despeses d’habitatge d’habitatges privats de persones víctimes de violència de gènere, persones que hagen patit desnonament en el seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables residents en el municipi de Santa Magdalena de Pulpis.Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les persones i/o famílies residents en el municipi de Santa Magdalena de Pulpis que complisquen els següents requisits:

a) Estar empadronat en el municipi de Santa Magdalena de Pulpis.

b) Ser major de 18 anys o estar emancipat legalment o, en defecte d’això, haver iniciat legalment el tràmit legal d’emancipació.

c) No disposar de recursos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació d’emergència.

d) Ser persona víctima de violència de gènere o haver patit o estar incurs en procés de desnonament del seu habitatge habitual o ser persona sense llar o trobar-se en situació de vulnerabilitat.

e) Que l’habitatge per a la qual se sol·licita l’ajuda constituïsca la residència habitual del sol·licitant.

f) Que la persona sol·licitant o qualsevol de les quals tinguen el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat no tinga parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o afinitat amb la persona que tinga la condició d’arrendadora de l’habitatge, excepte situacions excepcionals degudament justificades pels serveis socials.

g) Que la persona arrendatària o qualsevol de les quals tinguen el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat no siga sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora.

h) No podran ser beneficiàries aquelles persones o unitats de convivència que: – Disposen d’un habitatge en propietat o en règim d’usdefruit, que puguen ocupar després de l’acreditació de la condició de víctima de violència gènere, o el desnonament del seu habitatge habitual o la consideració d’especialment vulnerable i l’ocupació de la qual siga compatible amb aquestes situacions. – Quan siguen beneficiaris d’una Renda Valenciana d’Inclusió amb complement de lloguer o subministraments bàsics, no podrà sol·licitar aquesta ajuda.

Els serveis socials de l’Ajuntament informaran raonadament les sol·licituds presentades.El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 15 de gener de 2022.

Aquestes prestacions estan subjectes a disponibilitat pressupostària. La sol·licitud es presentarà en l’oficina del registre de l’Ajuntament de Santa Magdalena de Pulpis en la seu electrònica o bé de manera presencial.

Notícies relacionades

Noticies

Santa Magdalena presenta el programa de les Festes Patronals al teixit associatiu local

26 seg
Sin categoría

L’Escola d’Estiu de Santa Magdalena celebra Sant Fermín

21 seg
Noticies

Santa Magdalena celebra el ‘Water Festival’

16 seg
Sin categoría

Més de 40 xiquets i xiquetes gaudixen de l’Escola d’Estiu a Santa Magdalena

53 seg
Sin categoría

L’Escola de Música de Santa Magdalena celebra la seua Audició de Fi de Curs

43 seg
Sin categoría

Audició de Fi de Curs de l’Escola de Música de Santa Magdalena

32 seg
Veure més notícies →